maot logo
mail
MAGYAR AKUPUNKTÚRA ORVOSOK TÁRSASÁGA
Alapítva 1989
Kategóriák menü

MAOT alapszabályzata

 

A MAGYAR AKUPUNKTÚRÁS ORVOSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

1./ A Társaság

a) neve: Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága – rövidítve MAOT – továbbiakban Társaság

Hungarian Medical Akupuncture Association

Socété Hongroise de l’Acupuncture Medical

Ungarische Ärztegesellschaft für Akupunktur

Vengerszkoe obscsesztvo medicinszkoj akupunkuri

b) Székhelye: Budapest,1196 Petőfi u. 79.

c) Alapítási éve: 1989.

d) Működési területe: Magyarország

e) Pecsétje: köriratban a Társaság neve, székhelye, alapítási éve.

f) Emblémája: sinus hullámmal kettéosztott fehér-kék, esculap, a MAOT felirattal és alapítási évével, a közgyűlés határozatával változtatható meg.

2. §

1./ A Társaság jogi személy.

2./ A Társaság az akupunktúra elméletével foglalkozó és terápiás alkalmazását végző orvosok önkéntes társulásán alapuló, az akupunktúra területén szakmai- tudományos munkát koordináló és segítő, értékfeltáró, érdekvédelmi tevékenységet ellátó, a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztését elősegítő szervezet.

A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

3. §

1./ A Társaság működését az alapszabályban foglalt elvek szerint, társadalmi alapon folytatja.

2./ A Társaság célja:

a) Az akupunktúra és kapcsolt technikák(továbbiakban:AKT)orvosi tevékenység integrálása a magyar betegellátásba. A Kapcsolt Technikák szekciói:- Akupunktúra és kapcsolt technikák szekció

– Oralakupunktúrás szekció

– Fitoterápiás szekció

– Neurálterápiás szekció

b) A modern szemléletű orvosképzés és továbbképzés.

c) Az tevékenység színvonalának emelése.

d) A tagok tudományos ismereteinek bővítése.

e) Az tudományos kutatás támogatása, az eredmények gyakorlati felhasználásának elősegítése.

f) A hazai eredmények megismertetése a nemzetközi szakmai közvéleménnyel.

3./ a)A társaság területi szervezeteket és szekciókat is alakíthat, amelyek a 2./ bekezdésben foglalt célok érdekében fejtik ki tevékenységüket az Elnökség felügyelete és irányítása alatt.

b)Amennyiben a szekció egy éven keresztül nem működik,az Elnökség megszüntetheti.

A területi szervezetek és szekciók nem jogi személyek.

4./ A Társaság további célja ,hogy őrködjön a tagjai etikai megbecsülése felett.

4. §

1./ A Társaság céljai elérése érdekében:

a) tagjai és vendégei részére előadásokat, tanfolyamokat, továbbképzéseket, vitaüléseket, ankétokat, synpozionokat és nemzetközi kongresszusokat rendez.

b) A Szakhatóság előzetes engedélye alapján folyóiratot adhat ki. Elősegíti a társaság tagjai elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozó tanulmányainak és könyveinek kiadását. Belső időszakos kiadványt alapszabály alapján létesíthet.

c) Figyelemmel kíséri az orvosok képzésének és továbbképzésének kérdéseit az e téren felmerülő igényeket és azok megoldására javaslatokat készít az illetékes szervek részére.

d) Az akupunktúra és rokon eljárások orvosi gyakorlatot érintő kérdésekben véleményt nyilvánít és javaslataival segíti az állami és társadalmi szervek munkáját.

e) Célkitűzéseinek elősegítése érdekében pályázatokat hirdet, jutalmakat tűzhet ki, emlékérmeket és díjakat alapíthat, így Laner emlékérmet alapított 1990-ben.

f) kapcsolatot létesít és együttműködik hasonló tevékenységet folytató hazai, külföldi és nemzetközi tagjai és területi szervei ilyen irányú tevékenységét.

g) Az illetékes szervek tudomásával társaságként, illetve tagjai útján részt vesz a külföldi szakmai szervezetek munkájában.

h) Szükség szerint bevonja munkájába azokat a szakembereket, akik a Társaság céljai elérése érdekében segíthetik.

i) A Társaság céljai megvalósításának elősegítésére gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot alapíthat, társulhat.

j) Anyagi lehetőségeinek határain belül mindent megtesz tagjai külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására.

k) A Társaság örökös tiszteletbeli elnököt választhat.

l) Alapítványt hozhat létre.

m) Magyar és külföldi állampolgárok részére tiszteletbeli tagságot adományozhat.

A TÁRSASÁG TAGJAI

5. §

1./ A Társaság tagjai lehetnek:

a) rendes tagok

b) hallgatói tag

c) pártoló tag

d) tiszteletbeli tag

2./ Rendes tag lehet az az orvos, aki Magyarországon érvényes diplomával rendelkezik, az akupunktúrás orvosi tevékenység iránt érdeklődik, vagy azt gyakorolja, kötelezi magát az Alapszabályban foglaltak betartására, belépési nyilatkozat benyújtásával kési felvételét – jelentkezését a Társaság Titkársága visszaigazolja – és az előírt tagdíjat befizeti.

3./ Alapító tagok azok a személyek, akik az alakuló közgyűlésen a Társaság megalakulásában részt vettek, az alakuló közgyűlés jelenléti ívét aláírták.

4./ Hallgatói tagok lehetnek mindazok, akik a hazai Orvostudományi vagy Állatorvostudományi Egyetem rendes hallgatói.

5./ Pártoló tagok természetes és jogi személyek lehetnek, akik az akupunktúra elterjedése és az akupunktúrás tevékenység színvonalának emelése céljából a Társasághoz csatlakoznak és a pártoló tagdíjakat befizetik.

6./ Tiszteletbeli tag az a magyar, vagy külföldi állampolgár lehet, aki az akupunktúra fejlesztése terén különösen értékes munkásságot fejt ki, és az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés elfogad.

A tiszteletbeli tagok nem rendelkeznek tanácskozási, szavazati joggal, tisztségre nem választhatók, tagdíjat fizetniük nem kell.

6. §

1./ A Társaság tagjai jogaikat személyesen gyakorolják.

2./ A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.

A rendes tag joga, hogy:

a) A társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási joggal részt vegyen. Tisztségviselőt választhat és tisztségre választható, ha érvényes tagsággal rendelkezik, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

b) Részt vegyen a Társaság szervezeti , szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a Társaság egyéb tevékenységében.

c) Részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai – tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tart, vagy egyéb szellemi alkotását bemutatja, véleményét elmondja.

d) A Társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, határozatai, téves állásfoglalásai ellen a tagság fórumain a szavát felemelje, törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadja.

A rendes tag kötelezettsége, hogy:

e) A Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban meghatározott kötelességeinek eleget tegyen.

f) A társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.

g) A Társaság vezető testületeinek felkérésére társasági tevékenységről beszámoljon.

h) A tudomány mindenkori állása szerint és a reális lehetőségek figyelembevételével a szakmai kérdések vonatkozásában véleményt alkosson.

i) Mind az aktív, mind a nyugdíjas rendes tag részére megállapított tagsági díjat minden évben befizesse június 30.-ig.

j) Közgyűlésen az a rendes tag vehet részt, aki az évi tagdíjat a Közgyűlés időpontjáig rendezte.

7.§

A tiszteletbeli tag joga, hogy:

a) A Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen, kivéve a tisztségviselő választást.

b) Részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai – tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotást bemutasson.

A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy:

a) A Társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen.

b) A társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.

8. §

A pártoló tag joga, hogy:

a) A Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen, kivéve a tisztségviselő választást.

b) Meghatározza, hogy az általa nyújtott rendszeres támogatást a Társaság számára milyen célból adja.

c) A Társaság főtitkára útján tájékoztatást nyerjen a Társaság azon területein folyó munkáról és tevékenységről, melynek elősegítéséhez támogatást nyújtja, pártoló tagsági díjat fizeti. A pártoló tag kötelezettsége, hogy a társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.

9. §

Az hallgatói tag joga, hogy:

a) A Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen, kivéve a tisztségviselő választást.

b) Részt vegyen a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások, határozatok kialakításában s végrehajtásában, illetve a Társaság egyéb tevékenységében.

c) Részt vegyen a Társaság kongresszusain, konferenciáin, vitáin és más szakmai – tudományos rendezvényein, előadást tarthat vagy egyéb szellemi alkotását bemutathatja, véleményét elmondhatja.

d) Igénybe vegye a Társaság által az ifjúsági tagok számára nyújtott kedvezményeket.

Az hallgatói tag kötelezettsége, hogy:

a) A Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen.

b) A társasági tevékenységgel kapcsolatos, önként vállalt feladatot maradéktalanul, a legjobb tudása szerint teljesítse.

TÁRSASÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE

10. §

1./ A rendes tag tagsági viszonya megszűnhet:

a) a tag halálával;

b) a társaság megszűnésével;

c) kilépésével;

A tag kilépési szándékát az Elnöknek vagy a Főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony megszűnéséről a Társaság vezetőségét tájékoztatni kell. A tagsági viszony az elnökség felé történő bejelentés időpontjával megszűnik.

d) törléssel;

Törölni kell a rendes tagok sorából azt a személyt, aki:

– a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget,

– szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték,

– a közgyűlés határozata alapján a társasági tagságra érdemtelenné vált, társadalmi helyzetéhez méltatlan magatartás tanúsítása miatt,

– akinek kizárását jogerős fegyelmi határozat kimondja más, különösen súlyos fegyelmi vétség elkövetése miatt.

e) Súlyos fegyelmi vétség vagy kötelezettségek vétkes elmulasztása miatt az Etikai Bizottság javaslatára a Vezetőség az elmarasztalt tagot kizárhatja. A Vezetőség kizárást megállapító döntése ellen az érintett jogorvoslatért az írásbeli közlést követő 15 napon belül a Közgyűléshez fordulhat.

2./ A tiszteletbeli tag tagsága megszűnik:

a) a tag halálával,

b) a Társaság megszűnésével,

c) a tiszteletbeli tag részéről történő lemondással,

A tiszteletbeli tagságról történő lemondást a tag az Elnöknek vagy a Főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni.

d) törléssel

Törölni kell a tiszteletbeli tagok sorából azt a személyt, aki

– a társasággal szemben önként vállalt kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget,

– szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték.

A közgyűlés határozata alapján a tiszteletbeli tagságra érdemtelenné vált, társadalmi helyzetéhez méltatlan magatartás tanúsítása miatt.

3./ A jogi személy pártoló tag tagsági viszonya megszűnik:

a) a jogi személy megszűnésével

b) a Társaság megszűnésével,

c) a pártoló tagsági viszonynak a jogi személy pártoló tag részéről történő felmondással,

A jogi személy pártoló tag a tagság felmondását az Elnöknek vagy a Főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg.

A tagsági viszony megszűnéséről a Társaság vezetőségét tájékoztatni kell.

d) törléssel.

Törölni kell a jogi személyt a pártoló tagok közül, ha a társasággal szemben fennálló, önként vállalt kötelezettségeit önhibájából nem teljesíti.

4./ Az hallgatói tagság megszűnik:

a) a tag halálával

b) a Társaság megszűnésével

c) kilépéssel,

Az tag kilépési szándékát az Elnöknek vagy a Főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik.

A tagsági viszony megszűnéséről a Társaság vezetőségét tájékoztatni kell.

d) törléssel

Törölni kell a tagok sorából azt a tagot, aki:

– a társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget,

– szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték,

– a közgyűlés állásfoglalása alapján a tag az ifjúsági tagságra érdemtelenné vált, társadalmi helyzetéhez méltatlan magatartás tanúsítása miatt.

e) A tagság megszűnik, ha egyetemi tanulmányait megszakítottan, vagy befejezte. Egyetemi tanulmányainak befejezése után a tag kérheti felvételét a rendes tagok sorába.

A TÁRSASÁG LEGFELSŐBB SZERVEI ÉS BIZOTTSÁGAI

11. §

1./ A Társaság legfőbb szervei:

a) a közgyűlés

b) a vezetőség

c) az elnökség

2./ A Társaság állandó bizottságai:

a) ellenőrző bizottság

b) etikai bizottság

A KÖZGYűLÉS

12.§

1./ A társaság legfelsőbb szerve a Közgyűlés.

2./ A közgyűlés kizárólagos hatásköre:

a) Az alapszabály megállapítása

b) az alapszabály módosítása

c) a társaság más társasággal való egyesülésének kimondása

d) a társaság feloszlásának kimondása

e) döntés mindazokban az ügyekben, melyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

Ezek:

– a társaság ügyintéző és képviselő szervének megválasztása

– tiszteletbeli tagok megválasztása

– a társaság különböző szervei által hozott döntések, panaszok elbírálása

f) megválasztja titkos szavazással 4 naptári évre a Vezetőség tagjait és bizottságok tagjait póttagjait.

g) Dönt a területi szervezetek és szekciók létrehozásának kérdésében.

h) Az etikai bizottság beszámolójának jóváhagyása.

13.§

1./ Az közgyűlés rendes, vagy rendkívüli lehet. A rendes közgyűlést 2 évenként kell megtartani.

A választást a jelenleg hatályos egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törv. Rendelkezési alapján, annak figyelembevételével kell megtartani.

2./ az elnökség – szükség esetén – rendkívüli közgyűlést bármikor összehívhat.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor is, ha a törvényességi felügyeleti szerv elrendeli, illetve ha azt a tagok egyharmada, a cél megjelölésével írásban kívánja. A rendkívüli közgyűlést 30 napon belül kell összehívni.

3./ A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlés helyét, idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot az elnökség állapítja meg és azt a Főtitkár legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt írásban közli a tagokkal.

14.§

1./ Az összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele jelen van.

2./ Ha az ügyrend szerint szabályszerűen összehívott közgyűlést határozatképesség hiánya miatt el kell halasztani, akkor 90 napon belül a másodszorra összehívott közgyűlés változatlan napirend esetén a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

3./ A közgyűlés határozatképességének megállapítása érdekében a megjelent tagok számát a jegyzőkönyvben kell feltüntetni, a közgyűlésen jelenléti ívet kell vezetni, melyen fel kell tüntetni a közgyűlés helyét, idejét, valamint a megjelentek sajátkezű aláírását.

4./ A határozatképes közgyűlés határozatait általában szótöbbséggel hozza, mely érvényes a tagság egészére.

A közgyűlés a határozatot nyílt vagy titkos szavazással hozhatja meg.

A közgyűlés a vezetőség és az állandó bizottságok tagjait többes jelölés alapján titkos szavazással választja.

Ugyancsak titkos szavazás útján hozza személyre vonatkozó döntéseit. Az alapszabály módosításához, tagok kizárásához, a Társaság feloszlatásához a szavazók kétharmadának egyetértése szükséges.

5./ Közgyűlési jegyzőkönyvet kell készíteni úgy a határozatképes, mint a határozatképtelen közgyűlésről az utóbbinál fel kell tüntetni a határozatképtelenség okát. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell:

– a jelenléti íveket

– a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet és a szavazólapokat

– a meghívó 1 példányát – mindazon iratok 1-1 példányát, amelyeket a közgyűlésen ismertettek

– a jegyzőkönyvet iktatni kell és meg kell őrizni 5 évig

VEZETŐSÉG

15.§

1./ A MAOT Vezetősége 13 rendes 2 póttagból áll.A rendes tagok kiegészülnek 13főig a szekciók vezetőivel.

2./ A Vezetőség a társaság együttes hatáskörű, egyben operatív végrehajtó és kollektív vezető szerve, teljes felelősséggel szervezi és irányítja a Társaság életét.

A vezetőség jogosult és köteles intézkedni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés, vagy a Társaság más szervének (Ellenőrző Bizottság stb.), tisztségviselőjének (elnök, főtitkár stb.) hatáskörébe.

3./ Az alapszabályban meghatározott 4 évenként a Társaságnak új vezetőséget kell választania.

4./ A vezetőség minden tagját a közgyűlés választja titkos szavazással és az így megválasztott vezetőség saját soraiból válassza meg a tisztségviselőit: az elnökség 5 tagját ezen belül név szerint a társaság elnökét és főtitkárát.

5./ a Vezetőség:

a) megtárgyalja és jóváhagyja a Társaság célkitűzéseit,ellenőrzi annak megvalósulását.

b) Ellenőrzi és jóváhagyja Társasági költségvetést.

c) beszámoltatja az Elnökséget a legutóbbi vezetőségi ülés óta végzett munkáról.

d) a Főtitkár előterjesztése alapján fontosabb ügyekben dönt.

6./ A Vezetőség évente legalább kétszer tart ülést.

7./ A Vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok fele jelen van. A Vezetőség határozatait szótöbbséggel hozza.

8./ A Vezetőségi tagok legalább 50%-nak az Elnökhöz intézett írásbeli kívánságára – a cél megjelölésével – az Elnök köteles 14 napon belül rendkívüli Vezetőségi ülést összehívni.

9./ A Vezetőség a póttagok sorából egészíti ki tagjainak megüresedett helyét. Szükség esetén intézkedik az Elnökség megüresedett helyeinek betöltéséről.

A VEZETŐSÉG VÁLASZTÁSA

16. §

1./ A Vezetőség választást az Elnökség által felkért Jelölő Bizottság munkája előzi meg. A jelölést a Társaságban végzett aktív tevékenység határozza meg.

2./ A Közgyűlés nyílt szavazással dönt a jelöltek elfogadásáról az az a jelölő listára való felvételről.

3./ A Közgyűlésnek lehetősége van a jelöltek listáján nyílt szavazással változtatni, más személy szavazó listára való felvételéről határozni.

Fel kell venni a jelölő listára mindazokat, akiknek felvételét a Közgyűlés nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel elhatározza.

4./ Ezt követően az Elnökség javaslatot tesz a Szavazatszedő Bizottság elnökére és tagjaira. A nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel megválasztott Szavazatszedő Bizottság elkészíti a társaság bélyegzőjével ellátott szavazólapokat. A Szavazatszedő Bizottság elnökének ismertetni kell a közgyűléssel a szavazás módját.

Biztosítani kell a szavazáshoz megfelelően elkülönített helyiséget és a Bizottságilag lepecsételt szavazatszedő ládát.

A Szavazatokat Számláló Bizottságnak jegyzőkönyvet kell készíteni. Az érvénytelen szavazatokról is a jegyzőkönyvben kell foglalkozni.

Érvénytelen a szavazat:

– a kihúzott jelölt vagy jelöltek helyett új név nem szerepel vagy egynél több név szerepel

– a szavazó lapon olyan személy neve szerepel akinek jelölését jogszabály (alapszabály) kizárja

– szavazó lapot áthúzással vagy egyéb szabálytalan módon érvénytelenné tették

– a szavazó lapot nem a gyűjtő ládába helyezték el.

5./ A Közgyűlés határozatairól jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben külön fejezetben kell a közgyűlési határozatokat megjelölni.

6./ Visszahívható az a választott vezető, vagy tisztségviselő, aki bűncselekményt követ el, tisztségére méltatlanná válik, megbízatásának nem tesz eleget, összeférhetetlenség áll fenn.

7./ A visszahívás a vezetőség feladata.

ELNÖKSÉG

17.§

1./ Az Elnökség 5 tagból áll.

2./ Az Elnökség megválasztja tagjai sorából nyílt szavazással négy naptári évre az elnököt és az alelnököt.

a) vezeti a Társaságot, ellátja az ezzel kapcsolatos operatív feladatokat .

b) gondoskodik a Közgyűlés, valamint a Vezetőség határozatainak végrehajtásáról, és arról a Vezetőségnek beszámol.

c) elkészíti a Társaság éves, vagy hosszabb időre szóló munkatervét.

d) jóváhagyja a Társaság gazdálkodási tervét.

e) A Főtitkárt és a szekcióvezetőket beszámoltatja, ezzel kapcsolatban határozatokat hoz és a végrehajtást figyelemmel kíséri.

f) előkészíti és összehívja a Vezetőségi üléseket.

g) a Vezetőségi üléseken beszámol a végzett munkáról, a folyamatban lévő fontosabb ügyekről tájékoztatást ad, és szükség esetén kikéri a Vezetőség döntését.

h) elkészíti a Társaság ügyrendjét, fegyelmi szabályzatát és ezek szükség szerinti módosítását.

i) javaslatot tesz külföldi kiküldetésekre.

j) javaslatot készít kitüntetésekre.

k) határozatot hoz jutalmazásokra, pályázatok meghirdetéséről és odaítélésről, tovább emlékérem, valamint díjak alapításáról és kiosztásáról.

l) bizottságokat alakíthat 1-1 kérdés tanulmányozására, mely az adott kérdésben az Elnökség tanácsadója.

m) üléseire a Társaság a tagjai sorából, vagy külső szakembereket meghívhat véleményezés céljából.

n) a mindenkori ICMART delegátust az Elnökség jelöli ki és tanácskozási joggal az elnökségi ülésen részt vehet.

o) a Magyar Orvosi Kamarában a Társaságot képviselő személyt az Elnökség jelöli ki.

3./ Az elnökség évente legalább kétszer ülésezik.

4./ Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok fele legalább jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazat dönt.

18. §

1./ Az Elnök hatásköre:

a) képviseli és vezeti a Társaságot

b) vezeti a Közgyűlést, a Vezetőség és az Elnökség üléseit

c) irányítja a Főtitkár munkáját.

d) gyakorolja a Társaság munkaadói jogkörét .

2./ Az Elnök , Elnöki Tanácsadót nevezhet ki.Az Elnöki Tanácsadó részt vehet az elnökség munkájában, de nem dönthet a szavazásnál.

19. §

1./ A Főtitkár hatásköre:

a) vezeti a Társaság operatív munkáját

b) érvényesíti a Közgyűlés és a Vezetőség, valamint az Elnökség határozatait a Társaság munkájában.

c) beszámol a Társaság munkájáról az Elnökség és Vezetőség ülésén.

d) irányítja a Társaság titkárságát.

e) elkészíti a gazdálkodási tervet és az elnökséggel jóváhagyatja

f) felelős a gazdálkodási terv megvalósításáért.

20.§

1./ Az Alelnök hatásköre:

Az Elnök megbízása esetén képviseli és vezeti a Társaságot.

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

21. §

1./ Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés által választott Elnökből és 2 tagból, valamint 1 póttagból áll.

2./ A bizottság működési szabályzata szerint működik, ellenőrzésének tárgya a Társaság egész tevékenysége a hatályos jogszabályok alapján.

3./ A bizottság megállapításairól tájékoztatja a Társaság vezető szerveit, és beszámol a Közgyűlésnek.

4./ A bizottság elnökét és tagjait intézkedési jog nem illeti meg, de megállapításai nyomán az intézkedésre felkért tisztségviselő/tag erre 8 napon belül válaszolni köteles.

5./ A Bizottság évente 1 alkalommal ülésezik, határozatképes ha ülésén a tagok jelen vannak.

6./ A Bizottság határozatait szótöbbséggel nyílt szavazással hozza.

7./ Az Ellenőrző Bizottság elnöke az elnökségi és vezetőségi üléseken részt vehet tanácskozási joggal.

22.§

Törölve.

ETIKAI BIZOTTSÁG

23.§

1./ Az Etikai Bizottság a közgyűlés által választott elnökből, 2 tagból, valamint 1 póttagból áll.

2./ A bizottság a Társaság etikai szabályainak rendelkezése szerint jár el.

3./ A hatályos jogszabályok és orvosetikai statutum szerint jár el.

24.§

Törölve.

A TÁRSASÁG TERÜLETI SZERVEZETEI ÉS SZEKCIÓI

25. §

1./ a) A Társaság területi szervezetei egy adott földrajzi területen élő társasági tagokat tömörítő egységek.

b) A Társaság szekciói 1-1 speciális szakterületen foglalkozó társasági tagokat tömörítő egység.

2./ A területi szervezetek/szekciók tevékenységüket a Társaság felügyelete alatt végzik. Az ellenőrzést a Társaság elnöksége látja el.

3./ Beszámolási kötelezettségei vannak a Vezetőségnek.

4./ A szekció vezetője a vezetőség tagja.

26.§

 

Törölve.

A TÁRSASÁG JÖVEDELME

27. §

1./ A Társaság működéséhez szükséges kiadásokat a tagdíjakból, a pártoló tagok támogatásából és a saját tevékenységével kapcsolatos egyéb bevételekből fedezi.

2./ A Társaság rendes tagjának éves tagsági díját az elnökség határozza meg

– nyugdíjas tagok évi tagdíja a rendes tagdíj 50%-a

– hallgatói tagok évi tagdíja a rendes tagdíj 10%-a

– pártoló tagok tagdíja minimum 50%-a a rendes tagdíjnak

– 70év felett tagdíjmentes

a) az éves tagdíjat mindenkor egy összegben kell befizetni,

b) új tag felvételekor függetlenül a felvétel időpontjától köteles az évi tagdíjat egy összegben rendezni,

c) a gazdasági munka megkönnyítése és a pénzügyi gazdálkodás folyamatossága érdekében a rendes tagok tagdíjukat a tárgy év június 30-ig lehetőleg rendezzék.

3./ A Társaság költségvetésében előirányozott összegeknek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáról az Elnökség felelős.

4./ Az elfogadott egyesületi éves költségvetés módosítása, továbbá a rendelkezésre álló anyagi eszközök átcsoportosítása felöl a pénztáros javaslatára az Elnökség dönt.

5./ Valamint az égisze alatt folytatott tevékenység bevételeiből meghatározott részesedés illeti meg, ennek arányát az elnök határozza meg az adott szekció vezetőjével egyetértésben.

28.§

Törölve

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

29.§

1./ a Társaság megszűnik, ha:

a) feloszlását a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,

b) más egyesülettel egyesül, vagy abba beleolvad

c) felügyeleti szerv feloszlatja,

d) a felügyeleti szerve megállapítja a társaság megszűnését, annak következtében, hogy az egy évnél hosszabb ideje nem fejti ki működését.

Záradék:

Az Alapszabályt a jegyzőkönyvben jelzett módosításokkal a 2009. október 10.-i közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.

Pécs,2009.10.10.

Ellenjegyezte:

Dr.Dalmadi György (Jogi képviselő), Dr.Hegyi Gabriella (MAOT elnök)

vissza a lap elejére